Verksamheten

Årsmöte tisdag 28 november med kommendör Jenny Ström som talare om Åren som chef på tredje

KLUBBENS MÖTEN 2023


  • After marinstridsdag: 25 januari i Karlskrona.
  • Vintermöte: 23 februari i Stockholm.
  • Vårmöte: 20 april i Stockholm.
  • Höstmöte: 5 oktober i Stockholm.
  • Årsmöte: 28 november i Stockholm.


Plusgiro: 25 40 38 – 3

Swish: 123 073 09 94

Årsavgift: 100 SEK


§ 5. Ledamot betalar vid arbetsårets första klubbmöte (årsmöte) eller senast vid arbetsårets andra möte en årsavgift, vars storlek bestäms på årsmötet. Hedersledamot betalar ingen årsavgift.


Minklubbsåret sträcker sig från första oktober till sista september.


Medlemmar kallas i stadgarna ledamöter och hedersledamöter.

VAD GÖR VI?


Minklubben bildades 1912 och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. När marinen 2022 firade 500 år så firade klubben 110. Tillfällen tas till vara.


§ 1. Klubbens ändamål är att genom föredrag och diskussioner samt kamratlig samvaro stärka intresset för minvapnets roll i sjökriget och därigenom befordra detta vapens utveckling.


Klubbens verksamhet är noggrant dokumenterad och de flesta av de historiska handlingarna förvaras sedan 2008 på Krigsarkivet. 


Ett vanligt verksamhetsår:


  • Första kvartalet en "After marinstridsdag" i Karlskrona samt ett vintermöte i Stockholm.
  • Andra kvartalet ett vårmöte i Stockholm.
  • Tredje kvartalet ett höstmöte i Stockholm.
  • Fjärde kvartalet ett årsmöte i Stockholm.
  • Varje år hålls också ett "4-klubbarsmöte" med ubåtsjaktklubben, ubåtsklubben samt mariningenjörsföreningen.

VINTERMÖTET 2023


Högaktuellt och djupt insatt om Rysslands krig mot Ukraina.


Stort tack till föredragshållarna, överstelöjtnant Peter Lidén och forskningsledare Niklas Granholm, samt till moderator, hovrättsråd Christer Lundh.


Tack också till Sjöofficerssällskapet i Stockholm för detta lyckade samarrangemang med Minklubben. Ett mycket lyckat vintermöte med nära 150 deltagare.


HÖSTMÖTET 2023


Rubrik: ”Marinens och minvapnets framtid – Nato och 2%”


En panel med representanter ur försvarsstaben och marinstaben samtalar kring marinens och minkrigsförmågans utveckling inom ramen för Försvarsmaktens tillväxt mot 2 procent samt långsiktiga utmaningar.